Пол

Пол – определящи фактори

Факторите, които определят пола на човека са независими един от друг и биват типични и нетипични във вариациите си. Това води до голям брой комбинации. Това е причината в отделни случаи при човешката популация да има голям брой възможни комбинации, а „полът“ при хората да е сложно явление с биологични, психологически и социални аспекти.

За точното определяне на пола ( трябва да се прави разлика между поне седем фактора и всеки от тези фактори може да има нетипични изключения:

  1. Хромозомен пол
  2. Гонаден пол
  3. Хормонален пол
  4. Вътрешни репродуктивни структури
  5. Външни полови органи
  6. Пол по назначение или отглеждане
  7. Сексуална самоидентификация (която може да е разбична от горе изброените)