Научни публикации и статии

 • „Ментализация при психично здраве и психични разстройства“ – П. Петкова, Димитрова С., Петрова Г., сп. „Когнитивно-поведенческа психотерапия“
 • „Дисфункционални емоционални изкривявания в когнитивно-поведенческата психотерапия“ – П. Петкова, Г. Петрова, С. Димитрова, сп. „Когнитивно-поведенческа психотерапия“ 2014/2, София 2014 стр. 36-42
 • „Когнитивно-поведенчески подходи при заболявания в терминален стадий“ – П. Петкова, С. Димитрова, Г. Петрова, сп. „Когнитивно-поведенческа психотерапия“ 2015/1, София 2015 стр. 28-36
 • „Психодиагнистични възможности за оценка на алекситимия“ – Г. Петрова, сборник с доклади от XIV-та международна научна конференция „Приложна психология: възможности и перспективи“, ВСУ „Черноризец Храбър“ 2016, Варна 2016
 • „Алекситимията – обект на психологично изследване, взаимовръзка с тревожността, психокорекции и метод за изследване“ – Г. Петрова, „Приложна психология и социална практика“, сборник с доклади от XIV-та международна научна конференция „Приложна психология: възможности и перспективи“, ВСУ „Черноризец Храбър“ 2016, Варна 2016
 • „Надаждност и валидност на Торонтската скалата за алекситимия (TAS-26) – Г. Петрова, К. Куков, сборник с доклади от XV-та международна научна конференция „Приложна психология: възможности и перспективи“, ВСУ „Черноризец Храбър“ 2017, Варна 2017
 • „Надеждност и валидност на теста за емпатичен потенциал на личността“ – Г. Петрова, сп. „Клинична и консултативна психология“ бр.2 / 2018
 • „Алекситимия и емпатия при психични заболявания“ – Г. Петрова, „Приложна психология и социална практика“, сборник с доклади от XVII-та международна научна конференция „Приложна психология: възможности и перспективи“, ВСУ „Черноризец Храбър“ 2019, Варна 2019
 • G.PETROVA-KENDALOVA. 3 rd EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MENTAL HEALTH „IN AND OUT OF YOUR MIND“ Sibiu, Romania, 26 – 29 Septembrie 2019 (Colegiul Medicilor din Romania acorda pentru 3rd EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MENTAL HEALTH „IN AND OUT OF YOUR MIND“ un numar de 22 credite de EMC conform avizului Nr. 8685/12.09.2019)
 • „Семеен статус, доходи, образователна степен, работен статус, здравен статус като фактори свързани с тревожността“ – Г. Петрова, електронно списание ВСУ „Черноризец Храбър“ 2019, Варна октомври 2019
 • „Семеен статус, доходи, образователна степен, работен статус, здравен статус като фактори свързани с алекситимията и емпатията“ – Г. Петрова, електронно списание ВСУ „Черноризец Храбър“ 2019, Варна октомври 2019
 • Монография „Алекситимията и емпатията в консултирането“ – Г. Петрова, Варна, Сити Център 2020, ISBN 978-619-7503-07-4
 • Автореферат на дисертационен труд на тема: „Взаимовръзката алекситимия емпатия при ситуативна и личностова тревожност“ 2021