Общи условия за ползване (Terms of Service)

Прочети внимателно настоящия документ и се увери, че разбираш ясно неговото съдържание.

  1. Основни понятия и разпоредби

1.1  “Уебсайт” означава уебсайт с адрес www.gabipetrova.com

1.2  “Търговец” означава юридическото лице “Гълъбина Петрова – Габи” ЕООД, ЕИК 206751949 с адрес на управление в Р. България, гр. Варна, ул. Уста Генчо Кънев 27, телефон  +359 885 745185, имейл hello.gabipetrova@gmail.com

1.3 “Програми” означават образователни, консултантски, терапевтични и други услуги, които могат да бъдат закупени на уебсайта.

1.4 “Доставчик” на програми означава физическото лице Гълъбина Борисова Кендалова-Петрова – доктор по психология, психолог, консултант по сексуално здраве, експерт по полово възпитание.

1.5 “Потребител” означава всяко лице, което посети уебсайта, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от уебсайта към негови съставни части или други уебсайтове.

1.6 “Клиент” означава всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на програми. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е дееспособно лице и има навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник за провеждане на консултация и изготвяне на програма за психотерапия. При съмнение относно възрастта на клиента, търговецът си запазва правото да откаже поръчката, като уведоми клиента за това.

1.7 С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на програми от уебсайта.

1.8 Настоящите общи условия влизат в сила от 01.03.2022 г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

  1. Предмет на уебсайта

2.1 Уебсайтът съдържа информация, видео и други материали, свързани с образователни, информативни и познавателни насоки за здравословен начин на живот и поддържането на добро психологично здраве.

2.2 На уебсайта се предлагат платени програми като групи за себепознание и себеопознаване и други, насочени към подобряване на психологично здраве и хармонизиране на теми свързани с интимността, взаимоотношенията, междуличностната хармония, хигиената на сексуалното здраве, подобряване качеството на живот и поддържане на добра психологична и физическа форма. Условията за използване на програмите са определени по-долу в раздел “5. Общи условия за използване на програмите на уебсайта”.

  1. Използване на уебсайта

3.1 Информацията от сайта може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителя.

3.2 Информацията от сайта не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър без изричното съгласие на търговеца.

3.3 На уебсайта потребителите могат да публикуват коментари, предложения и идеи по отношение на съдържанието и структурата на уебсайта, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително или клеветническо.

3.4 Потребителите нямат право да извършват политически/изборни кампании, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на чужда самоличност. Всяка подобна информация бива премахната и/или редактирана. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

  1. Отговорност

4.1 Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта и/или платените програми.

4.2 Програмите са съобразени със съвременни научни достижения, висока квалификация и компетентност на водещия и предоставената от конкретния потребител информация.

4.3 Търговецът информира потребителите за готовността си да му съдействат при всеки проблем, свързан с използването на уебсайта, за което е необходимо да се свържат с него чрез формата за контакт.

  1. Общи условия за използване на програмите в уебсайта

5.1 Информация за програмите

5.1.1 Предлаганите от търговецът програми за насочени към подобряване качеството на живот и поддържане на добра психологична и физическа форма.

5.1.2 На клиента се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на уебсайта програма и нейната цена.

5.2 Заплащане на програмите

5.2.1  Цените на съответните програми са описани в уебсайта. Цените са без ДДС. Търговецът си запазва правото да променя всички цени на програмите, предлагани на уебсайта по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява клиента.

5.2.2 Клиентът заплаща цената на програмата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.

5.2.3 Заплащането на цената се извършва чрез банков превод по сметката на търговеца, чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС терминал или чрез системите за разплащане MyPos. Търговецът няма достъп до данните за банковата карта на клиента.

5.2.4 За да се извърши плащането за програмите, клиентът предварително попълва онлайн заявка, в която въвежда своя имейл адрес, име, фамилия и телефон. Клиентът се задължава да предостави вярна и актуална информация при попълване на заявката с предпочитаната от него програма. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на програми, независимо от коректното им заплащане.

5.3 Характеристики на програмите

5.3.1 Доставчикът може да предоставя информация за програмите в PDF формат, които могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на клиента или на друго устройство за пренос на информация само и единствено за негова лична употреба.

5.3.2 Клиентът следва да има инсталиран софтуер за отваряне на PDF документи (напр. Adobe Acrobat Reader), за да може да преглежда програмите с допълнително предоставените му материали на персонален компютър или друго електронно устройство.

5.4 Политика за връщане на поръчка и условия за възстановяване на средства

5.4.1 В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на клиента и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените програми след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира търговецът. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 15 работни дни от извършеното плащане, търговецът ще възстанови заплатената такса на клиента в срок от 5 работни дни.

5.4.2 Търговецът не възстановява заплатена от клиента цена извън случаите по предходната точка.

5.4.3 Търговецът възстановява получените суми, като използва същия платежен метод, използван от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът e изразил изричното си съгласие за използване на друг платежен метод и при условие, че това не e свързано c допълнителни разходи за търговеца.

  1. Политика за анулиране на поръчка

6.1 Поръчката може да бъде анулирана във всеки един момент преди нейното плащане.

6.2 В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на клиента и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените програми след извършено валидно заплащане на цената, той може да поиска анулиране на поръчката.

  1. Други условия

7.1 Търговецът полага грижа информацията в уебсайта да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

7.2 Търговецът не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за ненавременното обработване на заявките за поръчка на програми, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната Интернет мрежа.

7.3 Авторските права върху съдържанието на сайта принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

7.4 Ако член или част от настоящите Общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

Последната промяна в нашите общи условия е извършена на 01.03.2022 във връзка с Общия регламент за защита на данните (GDPR).